bodegues roda /  / haro (la rioja)

 

Les bodegues Roda están situades ala Rioja Alta, a Haro en el barri de l’estació, on existeix per tradició una gran concentració de bodegues.

Ens trobem davant una intervenció concreta en la que hem de connectar 2 edificis existents, i reformar part d’aquests.

L’emplaçament topogràfic sitúa les bodegues al cim d’un turó veí al poble d’Haro. El fet d’estar en el punt més alt del turó fa que la seva visió agafi la llunyania en el paisatge.

S’utilitzaran aquestes condicions topogràfiques per proposar un edifici que serveixi com un reclam.

Unes façanes cegues i massisses de fusta amb el nom de les bodegues, com una gran caixa de empaquetat del vi amb les lletres esculpides en ella. Durant el dia es mostren el nom com una ombra, durant la nit, com un discret, però gran ròtul lluminós suspès en la foscor.

Ens trobem davant uns promotors als que agraïm, una gran dosis d’ilusió, exigència i meticulositat en el seu mètode de treball.

Dos edificis existents: la nau dels dos tinos (grans dipòsits de roure) i oficines en un, i a quaranta metres, en l’altre extrem la nau d’empaquetat. A sota de la nau d’empaquetat, una nau de barriques en la planta soterrani, i a sota d’aquesta, “El Calado” una cova centenària existent, que travessa tota la finca i acaba asomándose sobre el veí riu Ebre.

Al mig, un espai buit preparat per a una ampliació. El projecte haurà d’incorporar dos peces importants: la nau de barriques (habitualment l’estança més emblemàtica en una bodega) en la planta baixa, i el cementiri d’ampolles en el seu soterrani. A mes d’altres dependències menys significatives a nivell de programa i resoldre la connexió dels edificis existents.

Es proposa un edifici al centre que connectarà els dos existents, en ell es situen a nivell de planta baixa, la nau de barriques al centre i altres dependències com la sala de cates, sala de ventes, serveis, etc. en els laterals, en la planta soterrani el cementeri de d’ampolles, i en la planta pis algunes sales de reunions, serveis i altres dependències.

Un eix de circulació proposat en la intervenció unirà els dos edificis existents, i permetrà travessar els nous espais proposats.

Es proposa una gran nau central entre els dos edificis existents, per requeriments del programa haurà de tenir flexibilitat en planta per alliberar circulació de les barriques i la seva posterior distribució, a més haurà de tenir suficient altura.

Això ens fa proposar una gran estructura de29 mde llum per cobrir tota la sala sense necessitat de cap recolzament intermedi.

El dimensionat d’aquesta gran estructura es calcula pre-determinant l’altura de les encavellades, de tal forma que aquesta ens permeti passejar per el seu interior i utilitzar aquest espai quan ens convingui.

La llum solar no sol irradiar l’interior de la nau de barriques, ja que podria alterar les condicions climàtiques exigibles en aquest espai, aquest motiu fa que les naus de barriques es concebin sempre com espais foscos, inaccessibles per la llum natural.

L’altura de les encavellades ens permet utilitzar l’espai entre aquesta estructura per passejar sobre les barriques i per proposar unes sales de reunions de vidre, aquestes s’iluminen per la coberta mitjançant uns lluernaris, de forma que les caixes de vidre (sales de reunions) deixin passar la llum interior de la nau de barriques, creant l’efecte de grans caixes de llum a mode de grans làmpares penjades sobre la nau.

Les cortiens blanques de les caixes de vidre filtren la llum interior de la nau de forma que mai arriba a irradiar directament la llum del Sol.

Això ens permet aconseguir una nau de barriques amb llum natural, però amb un control de la mateixa que no altera les condicions climàtiques de l’interior.

Sota el paviment s’incorpora una tècnica nova en el mon del vi, el terra refrescant, per generar aportació de fred a les barriques, apilades només en dos nivells, condició indispensable perquè aquesta tècnica funcioni, i exigència primordial per els promotors, ja que facilita els treballs per la feina.

És un espai que es conceb en planta soterrani sota la nau de barriques, Haurà d’aprofitar la temperatura natural del terreny.

Proposem un espai amb petites ventilacions laterals, que ens permetran el control d’humitat i tèrmic necessari.

Una canaleta d’acer inoxidable empotrada en el sostre i els pilars ens permetran modificar les instalacions elèctriques, de telefonia, etc., que circulin per el seu interior.

La iluminació d’aquest espai es realitza a través de bombetes col.locades directament sobre la tapa de la canal, evocant així l’antiga iluminació existent en la cova del “calado” (bombetes penjades directament dels cables elèctrics), i que permetin aquest sistema modificar la iluminació quan sigui necessari.

Un eix de circulació proposat, travessa el cementiri d’ampolles i connecta amb la nau existent ja en la planta soterrani (la nau del “cardo”).

Sobre la nau d’empaquetat proposem les oficines noves, deixant les existents (insuficients) com a zona de recepció.

La nau d’empaquetat està a la planta baixa sobre la nau del “cardo”. Aquesta coberta amb una llum de 9,5m sense cap recolzament intermig, igual que la nau del “cardo”, això ens condiciona al proposar un altell per les oficines ja que haurà d’estar penjat de l’estructura existent, i no recolzat sobre un forjat de 9,5m de llum sotmesa a fortes càrregues provocades per acoplament i empaquetat de les ampolles disposades per sortir al mercat.

Proposem doncs unes grans bigues recolzades en els seus extrems a l’estructura existent, les oficines es situaran en l’interior d’aquestes bigues, un forjat lleuger de fusta servirà com a paviment directe, marcant sempre l’estructura que es mostra reiterativament en el terra, parets i sostre.