concurs hospital de dia, cap castell/platja d'aro / 2012 / castell / platja d'aro (girona)

L’ENTORN

Ens trobem un solar amb una situació estratègica en quant a connectivitat amb l’entorn pròxim, donant façana a la Carretera o Avinguda de Castell D’Aro.  Aquesta carretera te un tràfic rodat molt intens, amb les actuacions d’urbanització que s’han fet, s’ha aconseguit introduint una seqüència de rotondes reduir la velocitat del transit a mida que ens apropem al nucli de Platja d’Aro, però el que no s’ha aconseguit es reduir la intensitat del transit rodat. Això fa molt difícil l’aturada amb el cotxe en aquesta  Avinguda per apropar un malat per a ser ates en el futur CAP.

Per altre banda el Pla Parcial els Estanys que inclou el solar d’actuació contempla i potencia un seguit d’espais verds que segueixen el traçat dels antics regs canalitzats amb uns espais verds urbanitzats i enjardinats, deixant el reg vist com a sobreeixidor del parc central on es concentra la recollida d’aigües plujanes de la zona abans d’abocar-la al Ridaura.

El solar que ens ocupa no forma part de la zona qualificada per l´ACA com inundable, però si gaudeix d’aquests espais verds que acompanyen els regs i potencien l’avinguda Londres com a eix verd peatonal d´on pengen tots els nous equipaments d’aquest sector.

Passejant per l’entorn del solar es pot percebre i sentir la diferencia de caràcter de les dues Avingudes a les que dona façana el solar, la de Castell d’Aro i la de Londres; la primera amb un transit rodat molt intens, amb soroll i moviment,  i la segona amb pau, silenci i tranquil·litat.

Es aquest motiu el que ens fa reflexionar com volem que sigui l’accés al nou CAP, un accés  on poder parar el cotxe amb tranquil·litat davant de la porta amb la pau que transmet l’espai que l’envolta aprop de la natura.

L’objectiu de la proposta seguint les directrius de l´ Ajuntament redactades en el Pla Parcial, serà situar l’accés principal al nou CAP aprofitant els espais verds ja consolidats que ofereix l´urbanització de l’entorn.

L´ ACCÉS

Així dons la primera decisió important serà proposar l’accés principal per l’avinguda Londres.

L’avinguda Castell d’Aro es prou important com per plantejar a mes d’un altre accés, una bossa d’aparcament segons requeriments de l’ajuntament i una façana que farà de reclam cap a l’intens tràfic permanent.

Proposem un accés principal a peu pla a la cota 7,40 des de l’accés ja preparat a l’avinguda Londres gaudint de l’espai verd que acompanya el traçat d’aquest carrer, i del silenci i la calma que envolta aquest entorn, allunyats del tràfic de la Avinguda Castell d’Aro. També es proposa un accés des de l’avinguda Castell d’Aro baixant amb un suau pendent d’un 3 %, però mes distant.

LA PROPOSTA

La proposta situa l’edifici apropant-se al sud del solar, a  l’espai verd per poder gaudir de les vistes sobre la vegetació i la natura i s’allunya de la carretera. Amb aquesta decisió aconseguim dos objectius; deixar l’espai lliure per la futura ampliació al nord tocant l´ Avinguda Castell d’Aro amb un accés directe per les futures obres sense interrompre el funcionament del centre i allunyar-nos del soroll per gaudir del silenci.

Allunyant l’edifici aconseguim també una façana mes contundent i representativa pel nou CAP com a reclam des de l’avinguda  de Castell d’Aro.

L’espai entre l’edifici proposat i l’avinguda de Castell d’Aro s’omplirà amb les terres d’excavació procedents de la construcció del nou centre. La cota de planta baixa es situa a la 7,40 es a dir sobre la cota natural del terreny en el punt de l’accés de l’edifici al Sud del solar. Per sota d’aquesta cota es proposa un sanitari ventilat prefabricat amb el sistema de cavitis de30 cmd’alçada recolzat sobre una llosa de fonamentació de60 cmde gruix.

L’estudi geotècnic recomana una fonamentació amb llosa per sota de la capa vegetal o una fonamentació semi profunda a la cota-4,50 mde fondària amb molt poca resistència del terreny. Es per això que a l’espera d’un estudi mes detallat del subsòl es proposa una llosa de fonamentació.

La secció proposada  aconsegueix garantir l´ estanquitat de la planta baixa a mes d’optimitzar l’economia de medis al reciclar les terres procedents de l’excavació per omplir la part Nord del solar.

L’espai lliure proposat donant façana entre l’edifici i l’avinguda Castell d’Aro es planteja amb un cert grau d’urbanització amb llambordes col·locades sobre el terreny que es podran reciclar a la futura ampliació i un lleuger grau d’enjardinament amb plantes entapissants donant continuïtat a l’espai verd existent que recolza el traçat de l’avinguda Londres. Es proposen també uns espais molt acotats com si fossin grans escocells amb vegetació autòctona de baix consum d’aigua com la que podem trobar a l’entorn pròxim per tal d’optimitzar el manteniment, tipus gramínies, Myrtus communis, retama monosperma, solanum bonariense o viburnum tinus.

Aquest espai enjardinat es perllongarà per sobre de la planta baixa de l’edifici, el que ens garantirà amb30 cmde gruix de terres un bon comportament climàtic a l’interior, aconseguirem així una façana recolzada sobre un espai enjardinat que farà de coixí entre el tràfic i el nou edifici proposat i contribuirà a la regeneració de l’aire de la contaminació ambiental a mes de reclamar l’atenció del passejant

EL PROGRAMA FUNCIONAL

Proposem un edifici amb dos plantes per guanyar compacitat i aconseguir reduir els costos de construcció.

El programa funcional públic es desenvolupa a la cota d’accés des del Carrer Londres a la planta baixa, s’aconseguirà així privacitat respecte a la avinguda de Castell d’Aro carrer excessivament transitat, aconseguint el silenci i la calma que requereix un edifici amb aquest us.

La resta del programa funcional d’ús intern per el personal del centre es desenvolupa a la planta primera, obrint les seves visuals cap al Sud ( espai verd) i deixant l´ eix de circulació ( passadís espai d’ús puntual) cap al Nord, això ens permet proposar una façana neutra de vidre i llum com a imatge corporativa del centre.

Una façana de vidre oferirà la imatge urbana com a reclam, una façana neta i contundent amb tota l’amplada del solar per aconseguir la representativitat que requereix un edifici públic. El vidre anirà serigrafiat amb el nom del CAP per tal de poder ser identificat des de la carretera.

La resta de l’edifici s’obrirà cap a l’espai verd existent, oferint una façana més permeable per gaudir de les visuals des de tot el centre.

La façana Nord de la planta baixa quedarà soterrada, amb aquesta operació a mes d’aconseguir un espai enjardinat entre la carretera i la planta primera de l’edifici aconseguirem una protecció tèrmica del Nord i de la Tramuntana, vent molt freqüent en aquesta comarca.

Planta baixa; amb mes superfície que la primera es on es desenvoluparà tot el programa públic del CAP.

L’esquema es desenvolupa a partir de la repetició d’unes unitats funcionals o caixes de8,40 mx 20,85m      que resolen el requisit de flexibilitat i versatilitat del programa, aquestes caixes estan separades entre si generant una consecució de patis intersticials que garanteixen la il·luminació i ventilació natural, optimitzant els recursos existents i reduint la demanda energètica.

La ubicació de l’àrea d’atenció continuada permet el tancament del centre sense interrompre l’activitat d’urgències, recepció i àrea de personal.

Planta primera; es situen les activitats complementaries del CAP que requereixen un accés independent, destinades a l’ús intern del personal del centre; l’àrea d’administració, l’àrea de personal i l’espai per les instal·lacions ( amb la possibilitat d’un accés directe des de el carrer per el manteniment de la maquinaria)

L’ESTRUCTURA

Es proposa una estructura perimetral que permet resoldre unes plantes netes sense pilars. Això ens ofereix un edifici flexible per tal d’assolir futurs canvis en la distribució. Una estructura unidireccional amb unes jàsseres a les façanes i unes prelloses de8,5 mde llum.

Aquest esquema estructural permet assolir una estructura totalment prefabricada amb pilars i jàsseres de formigó i plaques alveolars amb capa de compressió in situ, el que permet reduir considerablement el temps d’execució de l’obra.

ELS TANCAMENTS

Es proposen els tancaments exteriors de façana amb panells prefabricats de formigó de20 cmde gruix, la fulla exterior i envans de cartró guix amb doble capa amb dos costats de 15+70+15 mmi aïllament la fulla interior.

Els panells de formigó es proposen texturitzats, el referent de les canyes que creixen en els marges dels regs es farà servir per l’encofrat d’aquests panells.

Els paraments interiors es proposen ceràmics per la resistència al frec. El paviment interior serà de terratzo,  que assoleix amb un molt baix manteniment un bon comportament en el temps.

La façana oberta cap al Sud per tal de protegir-la del sol es configura amb panells horitzontals prefabricats de formigó de 12cm de gruix, col·locats perpendiculars a la façana, protegint-la del sol però sense negar les visuals a l’espai verd.