habitatge unifamiliar a l'ametlla del vallès / 2010 / barcelona

 

Degut a les proporcions del volum a edificar (molt gran) respecte el terreny (molt petit), proposem que només el volum del programa funcional de dia aparegui com una edificació. Amagarem part del programa. Així aconseguirem minimitzar l´ impacte ambiental de la edificació en el lloc. Es proposa oferir el màxim terreny possible per gaudir dela natura. Elprograma funcional es distribueix en planta i secció considerant les graduacions de temperatura segons l’ús i les diferents zones tèrmiques; el descans i repòs (dormitori i banys) amb major exigència en el confort tèrmic, es situen aprofitant la topografia del terreny. Amb una secció semi soterrada buscant l’orientació a l’Est (Sol del matí) i beneficiant-se de l’emmagatzematge tèrmic del terreny. El volum diürn col·locat perpendicular al carrer per oferir la dimensió mes petita del cos com a imatge al carrer, i oferir la dimensió mes gran de façana al Sud, al propi solar, aconseguim així mes contacte amb el terreny en el programa de dia.

La secció ens garantirà una aportació de contribució mínima energètica.Es proposa la ventilació creuada a les dues plantes un sistema de calefacció per terra radiant recolzat amb una irradiació de calor d’una xemeneia situada en el centre geomètric del volum reduirà el consum energètic.