hospital de dia, cap gavà 3 / 2011 / gavà (barcelona)

 

El solar per el nou equipament esta situat en el límit entre el teixit urbà ila natura. Unaprogressió des del més urbà cap a l’espai verd, cap a la natura pujant per el Turó del Calamot.

 El nou CAP-3 de Gavà es construirà aprofitant la major part de superfície en planta baixa i utilitzant lo mínim possible el volum edificable en planta primera i segona. El programa funcional específic del Cap es desenvoluparà en planta baixa en contacte directe amb el carrer, mentre que la planta primera i segona ( l’únic volum aparent des del Turó) es destinaran a els altres usos que complementen el programa del Cap.

 Amb aquesta proposta es minimitza  el impacte de l’edificació construïda en superfície i així s’ajusta i respecta els requisits que contempla la Normativa en quan a impacte mediambiental i sensibilització a la preservació d’aquest entorn natural.

La proposta reflexa aquesta condició de límit.

El terreny es convertirà en mur de contenció i després en façana. L’edifici empotrat en el terra formarà cos amb el turó i amb la seva nova estructura definint un nou límit entre l’urbà i la natura.

Una façana cega oferirà la imatge urbana. L’edifici s’obrirà cap a la muntanya, oferint una façana més permeable per gaudir de la natura des de tot el centre.

Amb l’objectiu de preservar la naturalitat, la cohesió paisatgística i la permeabilitat amb l’entorn del nou parc del Turó del Calamot, la superfície de parcel·la no edificada conservarà les característiques mèdioambientals i paisatgístiques del Turó del Calamot i la tanca perimetral que la limiti tindrà un aspecte que no afecti aquesta permeabilitat assimilant-se al màxim possible a les tanques veïnes, en resum, es preveurà una tanca vegetal permeable a la mateixa altura de la de l’edifici veí per tal d’uniformitzarla zona. Enla part no edificada de la proposta es conservarà la vegetació existent al lloc, per tal d’aconseguir continuïtat amb el terreny existent fora dels límits del solar. Aquest tipus de vegetació es de molt baix consum d’aigua, donat que en aquest moment no disposa de cap tipus de reg, i de que es tracta de vegetació xeròfila autòctona (mediterrània). Es replantarà amb garrofers (ceratonia siliqua) restituint la antiga trama existent de 10m x10m i gramínies (hiparrhenia hirta).

El projecte garantirà l’acumulació d’ aigua que de pluja recollida i emmagatzemada en uns dipòsits soterrats, per la seva reutilització, per regar la vegetació proposada.

La topografia del terreny i la pendent del nou vial, ens permeten aconseguir dos accesos a peu pla des de el carrer, i s’aprofita la secció de l’edifici per diferenciar aquests accesos segons els diferents usos funcionals que requereixen d’accesos independents. Un accés per el CAP a planta baixa desde el carrer i un altre acces mes pròxim a la rotonda per l’àrea de Rehabilitació ( a planta semisoterrani)

 En planta baixa trobem el principal programa del C.A.P amb un accés principal i propi a nivell, també esmentat abans, des del nou vial. En planta inferior o semisoterrani s’ubiquen l’àrea de personal i l’àrea de rehabilitació, tenint un accés independent esmentat abans que servirà també per l’accés d’ambulàncies. Finalment en la planta primera s’ubica l’àrea de salut mental i en la planta segona l’àrea de l’agència de protecció de la salut.La façana de la planta primera i segona esta formada per una pell continua formada per una peça ceràmica del mateix color que a la planta baixa, però amb un format mes gran, 24 x 17,5 x17,5 cm.

Aquesta peça amb el mateix gruix que l’alçada ens permet conformar les façanes opaques o permeables amb un senzill gir de la mateixa.

Girant la peça ceràmica deixarem forats o massisos segons la conveniència del programa funcional. Aconseguirem així una façana uniforme, protegida de l’assolallament amb un sòl material constructiu. Control i desguàs de les escorrenties d’aigües que baixin del turó cap al nou edifici. El projecte preveu en la part no edificada del solar una escorrentia que recullirà i donarà abast d’una manera segura a la quantitat d’aigua que pugui caure. Aquesta estara a una distància prudencial de la zona d’edificació; a part de projectar un drenatge de recollida d’aigües en la part exterior dels murs de contenció de l’edifici i un lleuger moviment de terres que protegirà la topografia del arrossegament de terres cap a l’edifici.

El projecte contempla un 70% de coberta enjardinada, garantint un mínim d’emmagatzematge de25.000 litresd’aigua de recollida de pluges. Aquest aigua es reutilitzarà per el manteniment de la coberta enjardinada.