ampliació i reforma de la clínica corachan / 2012 / barcelona

 

El projecte preten aconseguir quela Clínica Corachans’adapti a les exigències actuals que afecten als establiments sanitaris.

A partir dela primera Clínica CorachanSA, de l’any1921 al’edifici que dona façana a la plaça que avui en dia agafa el nom de Plaça Manuel de Corachan, la Clínica ha anat creixent al llarg dels anys per donar cabuda a la gran demanda i aconseguir en tot moment la màxima qualitat assistencial. Concretament s’han desenvolupat quatre grans ampliacions.

A l’any 2004 es va redactar el Pla Especial Urbanístic de l’Àrea d’Equipament ocupada perla Clínica Corachanque determina i regula les condicions d’ús i edificació del sòl ocupat per aquesta. Per tant aquest projecte defineix els nous edificis de l’ampliació a partir de les determinacions d’aquest Pla.

El solar objecte de l’ampliació té una superfície total de2.990 m2amb una configuració geomètrica molt irregular, principalment a causa de les edificacions preexistents.

El nou edifici es retira de la alineació de la façana per permetre uns espais suficients per els accessos a Urgències. Per conectar-se be amb l’actual Corachan 1 l’ampliació tindrà el mateix numero de plantes i les mateixess altures entre elles, és a dir, Planta Baixa més quatre. La proposta també té en compte les noves necessitats d’aparcament i de centralització d’entrada i sortida de productes farmacèutics en el magatzem general i per això es proposen cinc plantes soterrani.

Un altre objectiu de la proposta és la ordenació dels espais exteriors privats que donen façana al carrer Buïgas